Login powinien rozpoczynać się przedrostkiem "plg", musi posiadać od 6 do 15 znaków oraz nie może zaczynać się od "plgrid".
Hasło powinno składać się z minimum 10 znaków, z których co najmniej 5 powinno być różnych. Powinno ono zawierać przynajmniej jedną cyfrę. Hasło nie może zawierać imienia, nazwiska ani loginu.

Jeżeli jesteś zarejestrowany w bazie Nauka Polska ( sprawdź ) zachęcamy do podania Twojego identyfikatora (tzw. numeru OPI). Uprości to procedurę uzyskiwania dostępu do zasobów dla Ciebie i potencjalnych podopiecznych.

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Użytkownika Infrastruktury PLGrid w szczególności do wykorzystywania zasobów Infrastruktury PLGrid wyłącznie w celu prowadzenia działalności badawczo-naukowej w ramach instytucji i inicjatyw, które zostały zarejestrowane jako moje afiliacje w PLGrid.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby zarządzania kontem użytkownika i dostępu do usług PLGrid. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania moich danych innym podmiotom, a także prawo do żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych - zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Administratorem danych jest ACK CYFRONET AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków. Zgadzam się również na udostępnienie mojego loginu, imienia i nazwiska innym użytkownikom PLGrid przez usługi i narzędzia dostarczane przez Infrastrukturę PLGrid (np. polecenie 'finger' z systemu unix).

Akceptuję warunki

Anuluj i wróć do strony głównej